Umsebenzi

  • Akukuningi okwenzeka lapha, okwamanje.