Wamukelekile Esichazamazwini Esiphilayo sesiZulu!

kubuyekeziwe February 2016 kokuthi Okwejwalekile

Le ndawo okuxoxiswana kuyo ingeyakho ukuze kuxoxwe ngezihloko zolimi, ubuze imibuzo futhi uhlangane namanye amalungu nge-inthanethi.

Qala khona manje ngokuthi usazise ukuthi ungubani, nokuthi ulindeleni Esichazamazwini Esiphilayo!

Ukuphawula

 • Sanibonani, igama lami nginguSibusiso, uMphathi Wolimi LwesiZulu.
  Lena yindawo okuxoxiswana kuyo ukuze kuxoxwe ngezihloko zolimi, ubuze imibuzo futhi uhlangane namanye amalungu nge-inthanethi.

  Qala khona manje ngokuthi usazise ukuthi ungubani, nokuthi ulindeleni Esichazamazwini Esiphilayo!

 • Igama nginguSimenyiwe Majola owenza izifundo zokuTokutolika nokuHumusha. Ngingathanda ukuthi kukhulunywe ngoBhalomagama lwesiZulu.

 • Igama lami nginguSinothile Ngcobo ngingumfundi wolimi eNyuvesi Yezobuchwepheshe.
  ngingathanda ukuthi sikhulume ngegrama, izimpawu zobhala kanye nokusetshenziswa kolimi.
  ngiyabonga.

 • Sanibonani, igama lami nginguNonhle Duma, umfundi owenza i-Btech kwizifundo zokuhumusha kanye nokutolika eNyuvesi Yezobuchwepheshe yaseThekwini eyaziwa nge-Durban University of Technology. Ngiyajabulela ukunazi.

 • Sanibona. Igama nginguBusisiwe Duma ofunda izifundo zokutolika kanye nokuhumusha enyuvesi yaseThekwini yezobuchwepheshe, esophikweni lase-ML Sultan. Ngingathokoza uma singacobelelana ngolwazi oluphathelene nezilimi. Ngiyabonga

 • Sanibonani. Igama lami ngingi Sibusiso Mthembu owenza izifundo zokuTolika nokuHumusha eNyuvesi yezobuChwepheshe yaseThekwini. Ngingakujabulela uma singacobelelana ngolwazi ngamagama obolwekayo (loan words). Ngiyabonga.

 • Sanibonani, igama lami uNasiphi Zwane. Ngenza izifundo zokuTolika nokuHumusha enyuvesi yaseThekwini yezobuchwepheshe, ngenza unyaka wesithathu. Ngingathokoza uma singacobelana ngokuphinyiswa kwamagama.
  Ngiyabonga .

 • igama ngingu Wiseman Ntshangase
  ngithanda ukuba yinxenye yesichaza mazwi ngoba ngifuna kushutshwe amanye wamagama ahumushwe ngokungeyikho
  isibonelo: umabonakude - binocular
  akuyona i- television

 • Mgazi, siyabonga kakhulu! Kuyiqiniso lokhu okushoyo nokho uma ubhekisisa amagama lana aqhamuke namalungu angakafakwa ngokusemthethweni esichazamazwini. Kuyothi uma ithimba lethu elibhekelele lowo msebenzi seliwacubulungisisile bese kufakwa amagama ahunyushwe ngokuyikho njengoba usho nje. Kuzosijabulisa kakhulu ukubamba kwakho iqhaza kulo msebenzi.

 • Dragon Mbatha ngingumbhali, kungakho ukuthanda ulimi lwesiZulu njengoba lunothile nje, kuningi engifisa ukukbona kulungiswa okungamaphutha enziwa ngababhali abangosomathuba. Ngikholwa ukuthi ngeke ukwazi ukubhala ngesiZulu uma uzosifunda kuphela. Ngikholwa ukuthi kufanele usifunde, usincele futhi usiphile. Lokho kungenza ukuthi ulimi lwethu luhlale lunothile futhi lumnandi.

  Ulimi lwesiZulu lujulile impela ngoba uma uzobuka isimo sokucikoza, singakushiya ukhungathekile uma ungaluncelanga ulimi ngoba kunamagama asungulwa yilowo osuke ecikoza ngaleyo ngathi. Lokhu okuncika kakhu ekulaleleni umsindo wegama negama okucikozwa ngalo. Ngiyabonga

 • Mthiya kuzwakele. Yingakho kudingeka abantu abafana nawe kule nkudla yethu yokuxoxisana. Lokhu okushoyo kuyiqiniso elingephikiswe. Kungakuhle mhlawumbe usiyalele ukuthi imibhalo yakho itholakala kuphi kesiphe amehlo. Uzwakala njengombhali osemnkantshubomvu lokho-ke okungasiza ababhali bethu abasafufusa ukuthi benze kangcono bese kuthi laba okhuluma ngabo abangosomathuba bangalitholi kwalona lelo thuba lokusibhalela imibhalo engephusile. Siyabonga Shandu kaNdaba!

 • UMzamo Hlengwa lo, ngingumfundi weziqu zobungcweti eNyuvesi yaKwaZulu-Natali ngaphasi koMnyango Wezamaciko eThusini (Howard). Ngifunda isiZulu ngakho insisekelo ekusingathweni kolimi yinto engiphila nayo kodwa ngihlushwa into eyodwa nje; abantu bakuthi abazwani noshintsho. Kunobhalomagama olwenziwayo nezigaba zamabizo zikaSolwazi Mathonsi ebengingafisa ukuthi isichazamazwi esiphilayo kesizinike isikhathi sidlule kuzo. Mina ngingathanda ukubona isichazamazwi esichaza umumo wegama noma webizo ayi amagama asemishweni.
  isibonelo: umfana - the/a boy
  mfana - boy
  asihambe umfana : lo umphumela wokuthi sithi u-boy esiZulwini umfana kodwa abangakaze bafundise ezinye izinhlanga ngeke bakwazi lokhu.

  Ngiyabonga.

 • Kuyezwakala mfokaHlengwa. Okwamanje sisaqoqa amagama nezihumusho okuzofakwa esichazamazwini kuyothi-ke ngokuhamba kwesikhathi bese sibhekisisa isiphakamiso sakho ngoba senza umqondo impela.

 • Sanibonani. Mina ngingu Njabulo Mpanza olukhonze kakhulu ulimi lwakhe lwendabuko. Ngike ngifise ukubona inkundla engachaza amagama onke esiZulu ngaso isiZulu ngaphambi kokuba sizame ukuwa humushela esiNgisini, nathi siyazi, amanye amagama isilungu siyehluleka ukuwachaza okwenza akhohlakale futhi afe. Ngizibongele.

 • Kuyezwakala Njabulo! Kuyasithokozisa kakhulu ukuthi ube yingxenye yale ngxoxo. Sethemba ukuthi umphakathi okhuluma isiZulu uzofunda lukhulu kuwe kanti nathi ngokunjalo. Njengoba usho nje ukuthi isilungu sibuye sehluleke ukuchaza amagama esiZulu. Ngethemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi siyoba nesichazamazwi esichaza amagama ngesiZulu ngoba vele uma igama lesiNgisi linganembi sigcina silichaza. Ume njalo nje!

 • Sanibonani igama lami ngingu Bhekizenzo Ben Simelane, ngenza izifundo ze-Translation and Interpreting Practice enyuvesi yase Thekwini. Ngiyajabula ukuba yinxenye yalesi sichaza mazwi futhi ngiyethemba ukuthi sizoba wusizo kithi njenga bantu bolimi.

 • Wamukelekile mfoka Simelane! Nathi siyathokoza kakhulu ukuthi ube yingxenye yesichazamazwi sesiZulu. Sethemba-ke ukuthi uzokuthokozela ukuba yingxenye yesichazamazwi futhi ube negalelo ekuthuthukisweni kolimi lwethu lwesiZulu.

 • Sanibonani igama lami ngingu Dumisani Makhubo, ngingathokoza kakhulu uma ngingabona izichazamazwi zesiZulu ezisezingeni eliphezulu zikhiqizwe ngobuningi bazo ngoba kulenyuvesi engifunda kuyo isikho nesodwa isichazamazwi sesiZulu.

 • Sanibonani, ngingu Zamabhele intombi yamaBhele. Ngingumsebenzi kanye nomfundi wezeSayensi. Ngihlale ngizibuza ngamanye amagama eSayensi ukuthi uwachaza kanjani ngesiZulu ukuze umuntu ongazi lutho ngeSayensi athole ukuqonda ukuthi ukhuluma ngani. Ngiyathemba akhona amagama azothola ukuhumushwa ngesiZulu.
 • Siyavume mfokaMakhubo! Kuyezwakala. Ukuyiph' inyuvesi?

 • Zamabhele, ngingasho nje ukuthi kunzima ukuhumusha isayensi, kakhulukazi ukuhumushela umuntu ongayazi ngakho-ke kudingeka abantu abayaziyo ngoba kudingeka bangahumushi igama ngalilodwana kodwa bahumushe sakulichaza igama ukuthi lisho ukuthini, umqondo walo ubesobala

  Isibonelo 1:ecosystem= uhlelonhlaliswano lokuphilayo nokungaphili
  Isibonelo 2: evolution= uguqukozimpawu zofuzo
 • Ngibingelela maqhawe namaqhawekazi ezwe lethu ngiyajabula ukuba khona nani. Mina ke igama lami lesiNgisi lithi Wade Smit kodwa elesiZulu lithi Thekwane njengoba kubhaliwe ngenhla. Mina ngingumbhali wezindaba ezilandayo nezixoxayo zesiZulu nomcwaningi wamanoveli ababhali baseAfrika.

  Kanye nalokho ngingumphathi wekhasi lababhali bezesiZulu eliseFacebook lapho kuxoxwa khona mayelana nobuciko bokubhala sisizane igama lalo lithi Amagagasi Writer's Group. Maningenani nihlale nathi embizweni!!
 • Siyavuma ntombi yaseMabheleni! Kuthanda ukuba nzinyana ukwakha amagama esayensi indlela engcono okwamanje ukuweboleka noma ukuwachaza

 • Siyavuma Thekwane! Kuyasijabulisa ukuba nawe kule ngosi. Siyawuncoma futhi nomsebenzi wakho owenzayo ekuthuthukisweni kolimi lwesiZulu. Ngethemba ukuthi sizobambisana impela. Ume njalo nje!

 • Ngicela ukwamukela wonke amalungu amasha kulesi sichazamazwi esinegalelo elikhulu kangaka olimini lwethu lwesiZulu. Kumnandi lapha ekhaya siyakhulisana, ningesabi ukufaka imibono ukuze sizokhula sonke.
 • hello, i'm new here to learn to speak Zulu

 • Hi WendiAllison, you are most welcome here. I'm sure you'll enjoy interactions with the community and ultimately learn isiZulu.

Ngena noma Bhalisa ukuze uphawule.