Umhlangano oqondene nokuhumusha

kubuyekeziwe February 2016 kokuthi Izihumusho

Yiliphi igama ongathanda ukulibona lifakwe esichazamazwini?
Sithumelele iziphakamiso zakho siyobe sesibuza umphakathi!

Ukuphawula

  • Igama lesiNgisi elithi "cabinet", libhalwa kanjani ngesiZulu?

  • Ubusazi yini ukuthi igama elithi 'etiology' yi 'imbangelasifo' ngesiZulu?

  • Igama elithi 'cabinet' ngesiZulu lebolekwe esiNgisini ngakho kuthiwa 'ikhabhinethi' nakhona kuya ngokuthi usho liphi ngoba kukhona 'i-cabinet' okuyisigungu songqongqoshe bakahulumeni 'nekhabethe' lokufaka impahla

Ngena noma Bhalisa ukuze uphawule.