Bayakudidanisa abantu lokhu

Kwenziwa yini ukuthi abantu badidanise lokhu: 'dialect' kanye no-'accent'? Ningathi imuphi umehluko zinjulabuchopho zolimi?

Ukuphawula

  • Ake ngibeke umbono wami nami lapha: i-dialect ukusetshenziswa kolimi okuvame emphakathini othile noma endaweni ethile...abanye bathi ulimi lwesigodi kanti i-accent ukuphinyiswa kwamagama olimi ngandlelathile ehambisana nezwe noma indawo ethile.

Ngena noma Bhalisa ukuze uphawule.