Amaphutha olimi

Ngabe akhona amaphutha olimi osuke wawenza? Kungaba awombhalomagama, igrama, ukusebenzisa igama okungeyilo, ukuphambanisa umsindo wamagama noma wonkamisa? Sazise lapha.

Ngena noma Bhalisa ukuze uphawule.