ngehluleka ukwehlukanisa u 'la' no 'ya'

Ngehluleka ukwahlukanisa u 'la'no ya emitshweni efana nalo olandelayo.
>I foni lami line 3g.
>Ifoni yami ine 3g.
I grama eyiyona yona yiphi.

Ukuphawula

  • Siyabonga ngalo mbuzo hc_mokoena558. Leli gama elokwetshelekwa ngalokho kungaba nzinyana ukuthi ulifaka ngaphansi kwasiphi isigaba samabizo. Uma ulifaka ngaphansi kwesigaba-5 samabizo, lokhu kungasho ukuthi u 'i (li)-' uzoba yisiqalo sesiqu 'foni' bese kuba u 'i(li)foni nakuba u 'l' enyamalala enkulumweni eyejwayelekile kusetshenziswe u 'i' odonsayo. Ngakho-ke, uma ufuna amagama asemushweni avumelane ngendlela efanele, u 'i(li)-' uzokhombisa ubunye bese u 'la-' akhombise ubunini. Lokho kwenza umusho wakho wokuqala kube yiwona olungile. Kanjalo futhi futhi uma ukhetha ukulifaka ngaphansi kwesigaba-9 leli gama, umusho wakho wesibili nawo ulungile futhi ngoba u 'i-' uzovumelana nesakhi songumnini u 'ya-'. Ngethemba uphendulekile.

Ngena noma Bhalisa ukuze uphawule.