Izihumusho zezikhungo neminyango kahulumeni

Ubizwa kuthiweni lo mnyango 'Department of Justice and Constitutional Development' ngesiZulu? Asibonisane lapha!

Ngena noma Bhalisa ukuze uphawule.