igama elithi "dialect"

Igama elithi dialect elseingisi uma ngabe siliyisa esiZulwini sithi "ulimi lwesigodi".
Ngabe likhona igama elilodwa ngesiZulu esingalibiza ngalo leligama? Mina ngiyafisa kube khona igama elilodwa elingabizwa ngalo kungashiwo ukuthi "ulimi lwesigodi" nje kuphela.

Ukuphawula

  • Siyamamkela isihumusho lesi esithi 'ulimi lwesigodi' yincazelo yegama lesilungu ngoba lingekho igama lesiZulu elishaya emhlolweni yingakho-ke lichazwa. Nokho akuwona umqondo omubi ukuvele kuqanjwe igama lesiZulu kodwa lokho kungadinga izinhlaka zolimi ezisemthethweni.

Ngena noma Bhalisa ukuze uphawule.