nali igama lingixina

Malungu amahle leli gama elithi isaliwakazi ungaliyisa kanjani esingisini?

Ukuphawula

  • Akuwona wonke amagama esiZulu angaTranslathwa eye Esilungwini ephinde adlulise umqondo ofanayo, ikakhulukazi uma igama selisetshenzisiwe laphawula.

  • Ukwengeza nje kulokhu okushiwo uMthiya uma igama lingenagama elilichazayo kolunye ulimi kuye kube ngcono ukuvele ulichaze mhlawumbe ngesigatshana somusho noma ngomusho uqobo lokhu esikubiza sithi 'paraphrase' ngesilungu ngoba uma uzozama ukulihumusha lizosuke lingawedlulisi lomqondo eliwunqondile njengokusho kukaMthiya.

Ngena noma Bhalisa ukuze uphawule.