Umbhalomagama nokuphinyiswa kwamagama

Uma igama lomuntu noma elendawo kungelokuqala emshweni wakho, isibonelo: uSipho, kufanele yini uhlamvu lokuqala olungu-'u' nalo lube ufeleba?

Ukuphawula

  • Yebo, kunjalo Nasiphi. Uma nje uzoqala umusho uhlamvu lokuqala luba ufeleba akundaba ukuthi lulandelwa olunye oluwufeleba esimweni lapho lelo gama elilandelayo kuyigama lomuntu noma lendawo ngaphandle-ke uma kuyinoma yiliphi elinye ibizo elejwayelekile.

Ngena noma Bhalisa ukuze uphawule.