Okwejwalekile

Indawo lena yezingxoxo ezejwayelekile neziphakamiso mayelana namabhodi ezihloko. Yilapho futhi ungazethula khona, ubuye uhlangane namanye amalungu Esichazmazwi Esiphilayo sesiZulu uzenzele umngani oyedwa noma abathathu.

Discussion List