Lefelo la thanolo

Ke lefe lefoko le o eletsang go le bona le tsentswe mo thanoding?
Re romelele megopolo ya gago mme re tlaa botsa setlhopha sotlhe!

Comments

Sign In or Register to comment.