Kgaisano ya polelo e khutshwane 2018

edited July 12 in General

**Kgaisano e e tswaletswe. Re leboga botlhe ba ba supileng kgatlhego ka go romela dipolelo tsa bone.
Baatlhodi ba kgaisano e ba tlaa atlhola dipolelo tsotlhe tse re di amogetseng. Re tlaa le itsise mofenyi wa kgaisano e mo nakong e e sa fediseng pelo.
Nna o lebile tsebe e!
**

A o rata dipolelo? A o rata teme ya gago ya Setswana? Tsenelela kgaisano e ya go kwala polelo e khutshwane!

Kgaisano ya go kwala polelo e khutshwane, thanodi ya Setswana e e tshelang ya Oxford

A o eletsa go nna mokwadi wa dipolelo mme o ise o leke go di kwala? Gongwe o ntse o le mokwadi mme o ise o bontshe ope se o se kwadileng. Re go neela monyetla wa go kwala polelo ka teme ya gago ya Setswana, Polelo ya gago e tlaa gatisiwa mo maranyaneng a enthanete o bo o ikgapela mpho.

Thanodi ya Setswana e e tshelang e ikgantsha ka puo ya Setswana ka go rotloetsa Batswana go tsenelela kgaisano e ya go kwala polelo e khutshwane. Re romelele polelo ya gago (mafoko a polelo e a seka a feta 500). Polelo ya gago e nne ya ditiragalo tse o di ikakanyeditseng. Molaetsa sa polelo ya gago e nne ‘Morago ga tiragalo e ke ne ka rata teme yame ya Setswana’. Re tlaa tswalela go amogela dipolelo ka di 30/06/2018 ka 23:59 GMT. Romela polelo ya gago ka molaetsa wa emeili mo atereseng e e fa tlase. Polelo ya gago e tlaa balwa ke baatlhodi ba e leng baitseanape ba puo ya Setswana, fa mofenyi wa kgaisano a setse a tlhophilwe, re tlaa tsenya polelo e e fentseng mo webosaeteng ya rona ya thanodi ya Setswana e e tshelang ka di 31/07/2018. Mofenyi wa kgaisano e o tlaa ikgapela sekgele.

O santse o letile eng? Itsolopanye o simolole go kwala polelo ya gago!

Romela polelo ya gago le maina a gago ka botlalo ka molaetsa wa email fa: [email protected]

 • Leina:
 • Aterese:
 • Dingwaga:
 • Setlhogo:
 • Palo ya mafoko a polelo ya gago:

Melawana ya kgaisano

Re tlaa emisa go amogela dipolelo ka di 30/6/2018 ka nako ya 23:59 GMT.

O ele tlhoko fa o kwala polelo ya gago gore mafoko a yone ga a fete 500, polelo e e fetang mafoko a e tlaa balwa go ema ka mafoko a a 500 e bo e atlholwa go lebilwe selekanyo seo fela. Polelo ya gago e nne e e kwadilweng ke wena, o letlelelwa go tsenelela kgaisano e ka polelo e le nngwe fela.

Molaetsa: ‘Morago ga tiragalo e ke ne ka rata teme yame ya Setswana’

O romele polelo ya gago ka molaetsa wa email fa: [email protected]

Baatlhodi: Dipolelo tsotlhe di tlaa balwa dib o di atlholwa ke setlhopha sa baatlhodi ba thanodi ya Setswana e e tshelang. Mofenyi wa kgaisano e o tlaa itsisiwe setšhaba mo webosaeteng ya rona ka di 31/7/2018. Mofenyi o tlaa itsisiwe.

Polelo e e tlaabong e fentse e tlaa tsennya mo webosaeteng ya rona ya thanodi ya Setswana e e tshelang. Mofenyi o tlaa ikgapela setlankana se se tswang kwa go ba oxford le mpho e ba tlaabong ba e mmaakanyeditse.

MELAWANA YA KGAISANO

TSWEETSWEE BALA MELAWANA E KA KELOTLHOKO. FA O TSENELELA KGAISANO E RE DUMELA GORE O DUMALANA LE MELAWANA E E BEILWENG, KA JALO O ITLAMA KA YONE.

 1. Re tswalela go amogela dipolelo ka di 30/6/2018. Ga re amogele polelo epe morago ga nako ya 11:59 (GMT) ka letsatsi le re tswalelang ka lone.
 2. Mongwe le mongwe yo o buang Setswana o letlelelwa go tsenelela kgaisano e. Ditlhopha di pedi, ba ba dingwaga tse 10-13 le ba ba dingwaga tse 13+ -16. Badiri ba Oxford University Press ('OUP') le masika a bone gab a letlelelwe go tsenelela kgaisano e.
 3. Go tsenelela kgaisano e, romela polelo ya gago kwa atereseng ya email e e setseng e builwe fa godimo pele ga re tswalela.
 4. O letlelelwa go gaisana ka polelo e le nngwe fela. Gore o bo o rometse polelo ga go reye gore re e amogetse re le ba OUP. Re le ba OUP ga re na go arabela polelo epe e e sa romelwa sentle kgotsa e romeletswe aterese e sele ka phoso, kgotsa e ka tswa e rometswe e sa nna sentle kana e rometswe re setse re tswaletse dipolelo, gongwe e rometswe go sa salwa ditaelo le melawana ya kgaisano e morago, polelo epe e e ntseng jaana ga re na go e atlhola.
 5. Re tlaa abela seetsele mofenyi a le mongwe fela.
 6. Tshwetso e e tserweng ke baatlhodi ga e ganediwe. Ga re na go letlelela ngongora epe.
 7. Fa go ka diragala gore re palelwe ke go ikgolaganya le mofenyi wa thulaganyo e, re le ba OUP re na le tshwanelo ya go neela yo o latelang mpho e e kabong e tserwe ke mofenyi fa re atlhola kgaisano e.
 8. Mpho e re tlaa e fang bagaisani ba kgaisano e ga re letlelele gore e ka fetisediwa gosele,ga re letlelele gore e ka rekisiwa e bile ga re letlelele gore e ka fetolelwa kwa mading. Re le ba OUP, ke rona fela ba re nang le dithata tsa go fetola mpho e re e neelang bagaisani fa re eletsa go dira jalo.
 9. Maina a gago ka botlalo le aterese re tlaa a dirisa go ikgolaganya le wena fa re go neela mpho ya gago. Re dirisa one fa re dirisanya le wena fa o ka nna le ngongora mabapi le kgaisano e. Re tlaa ikgolaganya le wena ka one fa re eletsa go go itsese sengwe ka se re se dirang re le OUP le morago ga kgaisano e.
 10. Fa go ka diragala gore re palelwe ke go tsamaisa kgaisano e mo nakong e re tlaabong re e labile re na le dithata re le OUP tsa go e sutisetsa kwa pele, kana ra e emisa re bo re tsweledisa ka nako e sele kgotsa re e emisa gotlhelele.
 11. Re le ba OUP ga re tlamege go tsaya maikarabelo a dikgobalo dipe tse di ka nnang tsa diragalalela bagaisani ka nako e ba tlaabo ba tseneletse kgaisano e. Ga re tseye boikarabelo bope fa o ka nna le mathata a go ikgolaganya le rona fa o batla go tsenelela kgaisano e fa mogala wa gago o sa bereke kgotsa enthanete ya gago e sa tshware. Re le ba OUP ga re na go ikgatholosa dikgobalo dipe kgotsa dintsho tse di ka tswang di bakilwe ke go tlhoka go nna kelotlhoko ga rona.
 12. Kgaisano e le melawana e e beilweng e ikaegile ka molao wa Sekgoa wa kwa Enyelane, dingongora dipe fela tse di ka tlhagogang di tlaa reediwa kwa dikgotla tshekelo tsa Enyelane.

BARULAGANYI:

Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford, Oxfordshire, OX2 6DP, United Kingdom

Melawana ya khupamarama

To participate in this competition in other languages, visit:
Hindi
Tamil
UrduComments

 • Page e mo Laptop ga e tlhagelele monate le bontle jaaka ya Tablet kgotsa ya Cellphone

Sign In or Register to comment.