Setswana sa BODY SOUL AND SPIRIT

Dumelang bagaetsho. A lo ka thusa ka mareo a mararo a. Ke moefangedi mme ke lemogile gore batho ba bantsi ga ba tlhaloganye gore mareo a a ka se tshwane. Bontsi ba bitsa SOUL le SPIRIT ka Mowa. Fa o tshwanetse go di farologanya o ka re eng jaanong?

Sign In or Register to comment.