A go na le sengwe se o batlang go se botsa setlhopha sotlhe sa thanodi ya Setswana e e tshelang?

A go na le sengwe se o batlang go se botsa setlhopha sotlhe sa thanodi ya Setswana e e tshelang?

A o eletsa go itse go le gontsi ka mokwalo le tiriso ya mafoko e e lolameng, diteme kgotsa go ithuta ka diteme tse di teng? Re itsise gore re akaretse setlhopha sotlhe, re buisane ka tse tsotlhe.

Comments

Sign In or Register to comment.