Setswana-Sekgoa

Go kopakopanya Setswana le Sekgoa (segolo bogolo mo go bueng) go ama jang thotloetso le boleng jwa puo ya Setswana?

Comments

  • Ke lebogela potso ya gago. Ke tlile go leka go e araba gabedi. Lwa ntlha go kopakopanya Setswana le Sekgoa go rotloetsa tiriso ya temepedi, eo e leng gore e go thusa gore o akanye ka diteme tse di fetang bongwe ,se se matlafatsa kakanyo ya gago le go tiisa tlotlofoko. Re le batswana re rotloediwa go nna Tementsi, re seke ra ikaega fela ka puo ya ga mme ka ntlha ya gore fa re kopana le merafe e mengwe re tlhoka go ba utlwa le go ba tlhaloganya. Sekgoa ga jaana ke puo tlhaeletsano ya boditshabatshaba, go a tlhokega gore re e itsi mme e seke ya bolaya puo ya ga Mme. Lwa bobedi, kopakopanyo ya sekgoa le setswana fa e sa dirisiwe sentle, e ka tswapola puo le go timeletsa bokao jo bo ikaeletsweng. Ka jalo go botlhokwa gore di dirisiwe ka tekatekano, e seng jalo nngwe e ka latlhegelwa ke boleng.

Sign In or Register to comment.