go tewa jang?

Pharologanyo ke eng fa:
1. Malome o sa le a ile lejwa ko Gaborone.
2. Malome o sa le ile bokgwelwa ko Gaborone
3. Malome o ile a e hohe ( kgotsa a e fofe)

Sign In or Register to comment.