Botswana's 50th independence celebration

Ngwaga ono Botswana o ipelela dingwaga di le masome a matlhano a ntse a ipusa. Phitlhelelo e ya lefatshe e rayang mo go wena o le Motswana?

Comments

  • Go somarela ngwao ga go ise go nne bothokwa mo go epe ngwaga go feta e. Ngwao ke yone e rekisang lehatshe le ebile e re senola mo go a mantsi. A lore lo ojwe go sale kana re rutiwe ka ha Batswana ba tshedileng ka teng go tswaa goo Lowe. A kgarejwana e rutwe go photha le go seta, le go apaa logala, lekawana le otlwe go bua le go gatelela leruo. A bana ba rutwe diletso tsa segarona ditinkane le digaba ntswa bo Ratsie ba re lathile.

    A malatsi a bewe a go kgajwang ka matlalo, ditšale, mateisi le borampeetšhane re sa lebale thoro tsa boraarona mogolo. Basetsanyana ba apare makgabe, basimanyana ditshega. A re lebogeng dikgosi tse tharo tse di diretseng lehatshe.

    Ke nako ya go ipelahatsa ka segarona re se tshegetse le go heta, re gakologelwa ko re tswang teng ha re tsaa boipuso.

Sign In or Register to comment.