O MANG? Re Ikitsise

Re kopa gore mongwe le mongwe a re ikitsise. Se ke kgato ya ntlha mo go buleng dipuisano tsa kgotla e

Comments

 • Bagaetsho Dumelang

  Ke Nna Mokakale OJ ke dira mo Yunibesithing ya Aforikaborwa mo Lefapheng la Dipuo tsa Bantsho. Ke dumelana le Wena Prof Otlogetswe, go botlhokwa thata gore re bule mola ono wa tlhaeletsano ka maitlhomo a go aga le go bopa puo ya ga Rantsho. O ke monyetla o o seng kana ka sepe o re o neelwang go tsaya karolo mo nngweng ditsela tsa ntlha tse dintšhwa tsa tokafatso ya puo ya rona. Re tswelela go leboga batlapele ba morero ono mme re a re a re tswelelng Batswana tšhono ke e a re e diriseng.

 • edited June 2016

  Dumelang bagaetsho

  Ka leina ke Sabata-mpho Mokae. Ke dira mo Sol Plaatje University mo Teemaneng, Aforikaborwa. Ke motlhatlheledi wa bokwadi e bile ke mokwadi wa dipadi tsa Setswana. Ke itumelela tshono e. A re direng ka natla, bagaetsho. Puo ya rona ga e na go tokafadiwa ke batho ba bangwe. Ke lebogela botsalano bo ke bo bonang fa.

  Pula!

 • Dumelang bagaetsho

  Ke bidiwa Thapelo Otlogetswe. Ke dira mo Yunibesithing ya Botswana jaaka motlhatlheledi wa dithuto tsa dipuo le go kwala dithanodi. Ke mokwadi wa dithanodi tsa Setswana ka go farologana. Ditlhotlhomiso tsa me tsa dipuo di itebagantse thata le ka fa re ka dirisang maranyane a dikomputara ka teng go boloka le go tlhabolola puo ya rona. Ke itumela thata go golagana le lona bagaetsho ka gore setshwarwa ke ntša-pedi ga se thata. Ke dumela fa ka kgolagano e re tlaa fitlhelela o gontsi thata.

  Nelwang ke ya maebana
  Thapelo

 • Dumelang Batswana betsho, bana ba mmala wa sebilo.

  Go bua Resego Morakanyane, mosimane wa ga Anna le Kgotlaetsho Morakanyane ko Makaleng, bokone botlhaba jwa Botswana. Ke mosimane wa Mokwena ka matsalo, ntswa ke goletse mo merafeng e e farologaneng. Ke godisitswe ke Bakgatla ba ga Kgafela, ko ga Motshodi, ka ba ka itseela mophato wa go nna Ledibelankwe; ka gola fa gare ga Batawana ba ga Letsholathebe ko Maun; Ka tshameka le ba ga Mmangwato le ba ga Ngwaketsi, ba ga mokgalo o thebe ha ga maila ha, pele ke tla go nna moagedi wa toropo kgolo ya Batswana, Gaborone. Ke setlogolo sa babina Tou, le Batswapong ko Palapye, ke tlogola goo ra Mosarwa.

  Ka seno sebaka, ke motlhatlhelela dithuto tsa Maranyane a tsa Kgwebo (Business Information Systems) mo Unibesithing ya Botswana, ntswa ka ono motlha ke santse ke ile letsomong la phologotswana ke e, e bidiwa PHuDuhudu e ke sa itseng bogolo jwa yone. Ke bala lokwalo lo, mo University College Cork mo Ireland wa ga mmamosadinyana. Ke a kopa tlhe, le ntlhole, le lekole gore a ga ke a metswa ke bopolometsi le borue, dinoga tse di tona tsa metsi. Aitsane selo se PHuDuhudu ga e tlhatlhelwe mme lomipi lwa yone lo hetwa ke lwa podi.

  Mo godimo ga tse tsotlhe, ke Motswana betsho. Botswana jwa me bo tla pele ga dibuka tsotlhe tse ke di badileng. Botswana jwa me bo tla pele ga Maranyane a tsa Kgwebo, Botswana jwa me bo tla pele ga PHuDuhudu e ke tlileng letsomong la yone. Ke ka moo ke tsayang karolo mo thulaganyong e, ke sa oshaoshe, le ko morago ke sa gadime.

  Ke itumelela go kopana le lona mme ke dumela re tlaa akolana bothitho le tswina e e e monate ya puo ya rona mo bokopanong jo jwa Oxford Living Dictionary.

  A re semeleleng betsho.

  Ke kalonyana fela.

 • Dumelang bagaetsho

  Ka leina ke Tshepang Pule mosimane wa Lehurutshe, morata Puo ya Setswana, mokwadi le morotloetsi.

  Ke itumelela go bona go na le batho ba ba nang le kgatlhego ya tshomarelo, kgodiso le tokafatso ya segaetsho, Setswana mme ebile ke itumelela go nna karolo ya batho bao.

  Mosekaphofu ya gaabo ga a tshabe go swa lentswe ka jalo a re se tshabeng go dibela le go somarela segarona. Go mo go rona go se tlhabolola le go se tsamaisa le dinako gore se se salele morago ka e se kolobe ya morago.

  Nwelang ke Pula ba ga Mma.

 • edited August 2016
  Dumelang Bagaetsho. Yoo buang yo ke Mpho Mosweu, mosimane wa motswana mo Aforika Borwa, Ka ha tlhakoreng la Bophuthatswana wa maloba. Ke itumelela thata go golagana le lona mo nkgong e ya mahoko. Ruri e tla re thusa thata gore re ingape magalapa ka mahoko a maswa a setswana.
 • Bagaetsho ke a le dumedisa!

  Nna ke bidiwa Daniel Motshegwe, Kgwefane ke leina la me la mateelelo, la ga Ntatemogolo mo-tsala ntate. Kwa ga Motshudi ke kwa-etsho. Ke mogwebi yo o mmotlana-ma -ja- ka - thata, le gale Modimo o teng. Go a bonala sentle, bagaetsho gore re ya golo gongwe! Ke eletsa go bona nako nngwe setswana se tolokololwa kwa Lekgotleng la Ditshaba

 • Bagaetsho madume gaa jewe

  Ere le nna ke tseye sebaka se go lo ikitsise ka gobo ele tlwaelo ka setswana sa rona gore pele re ka bereka mmogo re tshwanetse re itsane. Ka lebitso ke bidiwa Bernard Jostia mosimane wa mokalaka mo Botswana. Setswana ke tswa le sone kgakala, go simololeng dithuto tsame tsa matlhomo go fitlheng fa ke leng teng fa, ke sone se ka nako tsotlhe ke dirang botoka mo go sone ka e bile ke nale lorato le le feteletseng mo go sone. Mo go se sebaka ke mo yunibesithing mme fela keletso le thato yame e ne ele gore gongwe nako nngwe ke bo kele mokwadi yoo tumileng wa padi ya setswana.
  Jalo he, ke itumelela go bo ke bonye tshono e tshwanang le e jaana ka gobo go tsenelela dipuisano le batlhatlheledi ba puo ya setswana mo dikolong ka go farologana go ka nkgodisa ka ke taabo ke nale sebaka sa go ka anywa maele mo go bone.

  Ke re kaa le kalo bagetsho ke solofela fa re ta tsamaisana tsela e sentle ntleng le makgwere ape.

  Ke a leboga.

 • O amogelesegile Bernard

 • Madume betsho! ke bidiwa Lillian Keabetswe Oats. Ke morutabana wa Setswana le motlhokomedi wa motlobo wa dibuka mo sekolong se segolwane sa Ngwaketse mo motseng wa Kanye. Ke rata thata go dira le lona le ntswa ke le magorogo masha.

 • Ke kgwarejwana e koti lerameng, e tlholêga ko ga Mmabesi-a-Kgama, ko kgotleng ya goora Masilo-a-Mokgadi-a-Makgasana mme ke tsaletswe ko tôrôpô kgolong ya ga Maila, ko Kanye.

  La dikêtô leina ke lônê la akhaonte e ebong Momieto, mme la matsalô, ditlankana tsa semmuso le dibuka ke Resegô Mmaditshêlô Radinôga. Ke moithuti ko mmadikolong wa maranyane wa lehatshe le, ko Botswana International University of Science and Technology. Ke gaufi le go aloga mo go tsa maranyane a selehatshe (Bsc Geology). Mme ke na le loratô mo dipuong le diteme ka go farologana le go kwatabolola mo go ba ba hatlhogileng go mpheta. Ka jalo go a lebosêga go nna karolô ya se!

  Resegô tota ka re babedi fano, Mme ka ke setswana maina ke a rona rotlhe ntse go a lebosêga.

  Nolohalang betsho! :)

 • Dumelang betsho!
  Ke bidiwa GODIRAONE MOTSAATHEBE. Ke moithuti mo Mmadikolo (Unibesithi ya Botswana), ke dira dithuto tsa-Itshole le Madi (Economics & Accounting). Ke tswa kgakala ke na le kgatlhego e ntsi thata mo puong ya Setswana. Bosheng jaana, segolo bogolo ke gwetlhilwe ke maitemogelo ame ha ke ithuta puo le ngwao ya Sechaena.
  Kea leboga!
 • @gtm95 o amogelesegile. Ke dumela gore dithuto di tsamaya sentle kwa mmadikolo. Ke a few mafoko a Economics and Accounting a o eletsang go a bona a ramotswa mo thanoding ya Setswana e e tshelang?

Sign In or Register to comment.