Dithanolo

Mo karolong e o ka buisana ka setlhogo sengwe le sengwe se se amanang le thanolo. Gape o ka tla ka mafoko a o eletsang go bona a ranotswe a tsentswe mo Thanoding e e Tshelang ya Setswana.

Discussion List