The way you access our dictionary content is changing.

As part of the evolution of the Oxford Global Languages (OGL) programme, we are now focussing on making our data available for digital applications, which enables a greater reach in delivering and embedding our language data in the daily lives of people and providing more immediate access and better representation for them and their language.

Because of this, we have made the decision to close our dictionary websites.
Our Oxford Northern Sotho living dictionary site closed on 31st March 2020, and this forum closed with it.

We would like to warmly thank everyone for your participation and support throughout these years – we hope that this forum, and the dictionary site, have been useful
You were instrumental in making the Oxford Global Languages initiative a success!

Find out more about what the future holds for OGL:
https://languages.oup.com/oxford-global-languages/

Ditlhaloso

 • Pharela ke yeo setšhaba sa gešo efela re re, ga e ke e tswalela mohlapeng. Thušang ka go re nyakiša seema seo. Ke gona ge re godiša le go katološa leleme la rena Re leboga botšeakarolo bja gago Sekalankoko.
 • O amogetšwe Morongwa mo lekgotleng la dipoledišano la Sesotho sa Leboa. Re tloga re leboga thekgo ya gago le mantšu a kgothatšo ka modiro wo re o dirago. Re ka thaba ge o ka re thuša go aga le go godiša polelo ye.
 • Re a go amogela wešo. Hlogwana ya leitiri ke 'i-', ka fao mo go dirišwa dihlogwana/meselana ya madiri go katološa madiri ao (verbal extensions). Fa re na le lediri e lego 'dira' gomme ra le hlomesetša ka hlogwana ya 'i-', > i + dira = idira > itira. Se sengwe ke gore ge hlogwana ya 'i-' e latelwa ke modumo wa boleta, re…
 • Ke a leboga wešo. Naa o ka kgona go re nyakela sa go bapela le sona ka seisemaneng goba wa se tsenya lefokong la seisemane ka ge pukuntšu ye e le ya polelopedi. Mogongwe maloko a setšhaba a ka re thuša go tšwetša seo pele!
 • O amogetšwe wešo. Re tloga re leboga go tšea karolo ga gago mo maitekelong a go aga le go godiša Pukuntšu ye Phealgo ya Oxford ya Sesotho sa Leboa. Re hloka mareo a go amana le diphetogo tša lefase la sebjalebjale. Re tsomana le batho ba menagano ya maphefo ya go swana le yeo. Ka kgopelo tsenyang lentšu leo ka pukuntšung…
 • Ke tšeo magagešo, ge setšhaba se dumela gore re amogele lentšu le ‘lentšuphetišo’ sebakeng sa ‘phasewete’ gona le tla fetišwa gomme ra le amogela. Lena le reng?
 • Ge o na le sellathekeng sa go 'hlalefa', o kgotla tlhaka ya 's' gomme wa e gatelela motsotswana feela. Yona e tla go laetša mehuta ya bo 's' gomme wena wa hlaola ya rena ya go rwala. Go bonolo kudu! Ipshine ka go ngwala Sesotho sa Leboa.
 • Ke dumelelana le wena ka ge lentšu le le tla nyamelela ka gore batho ba bantši ba diriša leadingwa le 'lefasetere' le ge e le gore re na le lentšu le ka polelong ya rena. Ke šišinya gore bangwadi ba dipuku tša leleme le, e be bona ba tlwaetšago babadi lereo le. Ke tšeo bagagešo, ga e tswalele mohlapeng!Lena le reng?
 • Ga ke ganane le seo, efela re na le maano (strategies) a mmalwa ao re a šomišago ge re fetolela mantšu kudu ao re a hlokago polelong ya rena. Go aga le go katološa polelo ya rena re ka: -adima (borrowings) -diriša lereo ka mo le lego (transliteration) * fetolela ka go hlaloša (paraphrase) * fetolela go ya ka modumo…
 • Ke a leboga wešo. Magagešo, a re ruteng bana ditaola re se ye natšo badimong.
 • Ga re a kwatama naa! Re tloga re ikgantšha ka batho ba go swana le wena ba go ithaopa go babalela polelo ya rena gore ditlogolo le ditlogolwana tša rena di se tle tša lahlega. Ke tšeo magagešo, a re ageng le go katološa mareo ao re se nago le ona ka polelong ya rena gore le yona e kgone go gata ka mošito o tee le maleme ao…
 • Go potšišo ya pele, sa mathomo ke gore ke tseba seema seo e le 'Kgomo ya lefiša re e gama re lebeletše tsela'. Tlhalošo ya sona ke gore ge motho a go adimile selo go ka se diriša, ga o ke o ipshina ka sona ka gobane o tseba gore mong wa sona a ka tla a se tšea ka nako efe goba efe. Efela o na le tlholego ya gore nkabe e le…
 • Ke a go amogela lekgotleng la rena la dipoledišano. Karabo e kaba go belaela/go se be le nnete/go gononwa. Karabo gape e ka laolwa ke diteng, Ke tšeo magagešo, ga e ke e tswalela mohlapeng!
 • O amogetšwe wešo. Re kwa re hlomphegile go kopana-ka-e le batho ba go swana le wena. Hle re thušeng go aga le go godiša leleme le la segagešo gore le se hwelele. Tia di lle ka seemanyana fao re kgone go letša mekgokolwane.
 • Ke a leboga ge mafelelong o kgonne go tsena mo lekgotleng le la rena la dipoledišano la Sesotho sa Leboa la Oxford. O amogetšwe mogešo. Tabataba ke gore, ka ge re kgona go bitša mosadi wa malome gore ke mogatša-malome, le monna wa rakgadi le yena re ka mmitša mogatša-rakgadi. Re diriša lereo le la 'mogatša' ka ge le sa…
 • Ke a go amogela le wena Makono Lekgotleng la rena la Sesotho sa Leboa la Pukuntšu ye Phelago ya Oxford. Re re e tswaletše mohlapeng magagešo, a re šogeng thari magagešo ngwana o belegwe.
 • O amogetšwe le wena mo Lekgotleng le la rena la Sesotho sa Leboa la Pukuntšu ye Phelago ya Oxford. Ntumelele ke retolle kgopolo ya gago gannyane. Pukuntšu ye Phelago maikemišetšo a yona ke go kgoboketša mareo go tšwa go mebolelo ka moka ya Basotho bao ba lego ka Leboa la naga ya gešo. Mo ga se re šetše polelo ya go ngwala…
 • Seema: Ngwana a phoša dira ga a bolawe. Tlhalošo: Motho le ge a dirile phošo, a re se mo galefeleng eupša re mo kgaleme ka lerato go mo laetša phošo ya gagwe. English: To err is human.
 • Ke nna Matlakala Kganyago, Molaodi wa Leleme la Sesotho sa Leboa wa Pukuntšu ye Phelago ya go tšwa Oxford. Ke sa bušeletša ke re, bohle le amogetšwe. Ka Sesotho sa Leboa re re: Šago la moeng le bewa ke monggae. Ka fao, a re dirišeng monyetla wo go aga le go godiša polelo ye ntle le go phaela ba bangwe ka thoko. Etla ka…