The way you access our dictionary content is changing.

As part of the evolution of the Oxford Global Languages (OGL) programme, we are now focussing on making our data available for digital applications, which enables a greater reach in delivering and embedding our language data in the daily lives of people and providing more immediate access and better representation for them and their language.

Because of this, we have made the decision to close our dictionary websites.
Our Oxford Northern Sotho living dictionary site closed on 31st March 2020, and this forum closed with it.

We would like to warmly thank everyone for your participation and support throughout these years – we hope that this forum, and the dictionary site, have been useful
You were instrumental in making the Oxford Global Languages initiative a success!

Find out more about what the future holds for OGL:
https://languages.oup.com/oxford-global-languages/

Ditlhaloso

 • Thobela wešo! Ke leboga thekgo ya gago kudu. Taba ye ke pharela efela e nyaka setšhaba sa dikgopolo tša lephefo. Ka lehlakoreng le lengwe, ke tshepa gore go be go lebeletšwe nako ya ge nku e hlabja. Ka setšo, ge nku e bolawa e swanetše go meletša gomme ya se hlabe mokgoši le gatee go swana le pudi. Gothwe ge e ka lla ke…
 • Thobela mogagešo, o amogetšwe mo lekgotleng la dipoledišano! Ka mo nna ke kwešišago ke gore, motho o go adima kgomo gore o gamele bana ba gago maswi gomme ka nako efe goba efe a ka tla go e tšea. Ka fao, ga o lokologe ge o gama ka gore gosasa e ka no se be gona. Ge ba re o fišitše selo ke ge o se adimile yo mongwe. Ke tšeo…
 • Matšatši a go boimanyana go di hwetša ka ge mabenkele a dipuku a tswalelwa ka bontši, efela nna gantši ke diriša a go swana le boVia Africa goba van Schaik bookstore.
 • Madume wešo! Tia di lle gore re kgone go go thuša. Re sa kgatlampana re emetše ba go swana le wena. Ke eng seo o ratago go se tseba?
 • Madume wešo! Le wena o ka iteka ka go tsenya seema sa gago sa mmamoratwa gona fa wa be wa ngwala le sa go sepelelana le sona sa Seisemane ka ge Punkuntšu ye ya Sesotho sa Leboa e le ya polelopedi
 • Ke a leboga wešo ge o bontšha kgahlego mo go pukuntšu ye ya rena. Re ka thaba kudu ge o ka fa tlhalošo ya seema gape wa be wa ngwala sa go swana le sona ka Seisemane. Re aga pukuntšu ya polelopedi. Šatee wee!
 • Ke boile gape go wena wešo. Dipuku tše mmalwa tše ke kgonnego go di hwetša efela le tšona ka kgale ke: Magang ka H.Z. Motuku (Dikanegelokopana) Bophelo Lešokeng ka C.B. Rutley ya fetolelwa go Northern Sotho ke M.D.P Modiba (Dikanegelokopana) Mmantšhaotlogelo ka S.N. Nkadimeng (Dikanegelokopana) Ke tla leka go go nyakela…
 • Madume wešo! Tshwarelo go se go arabe ka potlako! Tša gago re kwele wešo! La ka la bušuana ke gore ke tseba hlalošo ya Mokgadi ka ge leina leo le fiwa mosetsana wa go latela bašemane ba mmalwa ka lapeng, gomme seo se hlaloša gore o kgalema thari ya masogana ka lapeng. Ke tšeo magagešo, ga e ke e tswalela mohlapeng!
 • Tameng wešo! Ke tla leka ka mo ke kgonago go go nyakela maina a tšona le tšeo ke nago le tšona. Magagešo hle thušang go ka re fa maina a dipuku tšeo hle kudu tša selehono.
 • Re a go tamiša wešo! Go bonala e ke morero wa tšona ke o tee. O swanelwa ke go thoma go itokišetša bokamoso o sa le ngwana gobane ge o ka thoma mola o gotše di ka go šita. goba phakišetša go thoma modiro gobane ge o ka se potlake o ka tla wa go šita goba dipoelo tša se kgahliše. Ke tšeo magagešo le di bona bjang?
 • O amogetšwe Sebabola! Re ka thaba kudu ge o ka tsenya mogoma temeng fa ka go leka go godiša polelo ya rena ya Sesotho sa Leboa ka mokgwa wa ditšithale. Se lebale gore mebolelwana ka moka e amogetšwe go thuša go babalela mantšu ao a ka timelelago ge re ka se hlokomele.
 • Re ikgantšha ka batho ba go swana le wena Sebabola. Re tloga re leboga thekgo ya gago le phegelelo ya go godiša polelo ye ya rena ya Sesotho sa Leboa ka mokgwa wa ditšithale. Šatee wee!!
 • THATAFATŠO Thatafatšo ke ge medumo ye boleta e fetoga ya bothata ka mabaka a itšego. Ka go polelo ya Sesotho sa Leboa re hwetša gore ka dinako tše dingwe re swanelwa ke go bopa mohuta wa lentšu re diriša mohuta wo mongwe wa lentšu. Tiragalo ya mohuta ke ye nngwe ya ditsela tšeo di ka hlolago diphetogo tša medumo ye itšego.…
 • Go dumelela se sengwe gore se hlage ntle le pelaelo. Ke tšeo magagešo, mogongwe le ka tlaleletša ka dikgopolo tša lena!
 • Ke ikgantšha ka wena wešo! A re tšweleng pele go aga setšhaba sa gešo. Ge eba go na le sa Seisemane sa go swana le sona hle re ngwalele sona ka ge pukuntšu ye ya Sesotho sa Leboa e le ya polelopedi. Šatee wee!
 • Ke go leboga kudu ka botšeakarolo bja gago mo go pukuntšu ye. Tlhalošo ya go lebana thwii le seema se ke ye: Mang le mang o swanelwa ke go ithuta dilo e sa le o monnyane, gobane gantši ge o ka di thoma o godile di fetša di go paelela goba di go tlaba. Mogongwe magagešo, le ka iša taba ye pele ka go re fa sa go swana le…
 • Re leboga go menagane wešo! Ka nnete re kgona go bona ka lena gore ge e duma go ra gore e a tloga. Re ka thaba kudu ge o ka lahlela le sa go swana le sona ka Seisemane ge eba se gona.
 • Ke rata go lebiša ditebogo go wena le go go rweša diala ka tlhompho yeo o re laeditšego yona RaLesego ka go re etela mo lekgotleng la dipoledišano. Taba yeo o e tšweleditšego fa e bose bjalo ka todi ya nose efela e nyaka gore re e abalane le setšhaba sa gešo. Ka kgopelo hle, tsenya mantšu ao ka go pukuntšu ya rena gore a…
 • Re leboga kudu bana ba thari e ntsho ge le laetša kgahlego go ageng ga leleme le. Re leka ka maatla go gogela setšhaba sa gešo mo go ageng ga pukuntšu ye, le ge e le gore ga e sepele ka la mmutla, tema yona re ikgathile. Le lena hle, le ka fela le lahlela a mabedi a mararo ka gare ga pukuntšu gore ge bana goba setšhaba se…
 • Re a leboga wešo ka kabelo ye o e dirilego mo lekgotleng la rena la dipoledišano. O se lahle hle, o no fela o lahlela tše dingwe go godiša polelo ye ya Sesotho sa Leboa. Mo go kgonegago, o re fe sa go swana le sona ka Seisemane ka ge pukuntšu ye e le ya polelopedi
 • Madume wešo. Ka nnete e tswaletše mohlapeng e gana ge bašemane ba tšea mohlana. Ke tšeo magagešo ga go sethokgwa seo se sa tšwego phuthi!!
 • A go na le se sengwe se o ratago go se tseba ka ga polelo ya rena ya Sesotho sa Leboa? A go na le se se go gakantšhago gomme o nyaka tharollo ya sona? A go na le se sengwe seo o ratago go abelana le setšhaba sa rena sa Basotho ba Leboa? Gona o lefelong la maleba, re botšiše goba o re tsebiše fa.
 • Re a leboga Molahlegi. Re ka thaba ge o ka tsenya ditlhalošo tša diema tše ka gore Pukuntšu ye Phelago ya Sesotho sa Leboa ke ya polelopedi, ka fao re kgopela gore ge eba go na le tša go swana le tšona ka go Seisemane o re thuše ka tšona. O tloga o šomile wešo!!!
 • Affidavit ka Sesotho Sa Lebowa ke Kenelwa goba lengwalokenelwa. Ke tšeo magegešo lena le reng?
 • Re a leboga wešo! Hle re fe tlhalošo ya sona gape ge eba go na le sa go swana le sona ka lelemeng la Seisemane re fe sona. Re aga polelo ye ya segagešo le pukuntšu ye phelago ya Sesotho sa Leboa ya polelopedi.
 • Re sa bušeletša re re: leboga kabelo ya gago wešo. Re be re ka thaba ge o ka tsenya tlhalošo ya seema se, gomme ge go kgonega o re fe sa go swana le sona ka Seisemane
 • Re leboga kabelo ya gago wešo. Re be re ka thaba ge o ka tsenya tlhalošo ya seema se, gomme ge gp kgonega o re fe sa go swana le sona ka Seisemane.
 • Monna ke nku o llela teng. Tlhalošo ke gore le ge monna a ekwa bohloko ga a swanela go laetša maikutlo a gagwe phatlalatša. Ke senya ke realo magagešo, a re šogeng thari mogongwe yo mongwe o na le seo a se tsebago ka 'nku'.
 • Ka ngwakong, o amogetšwe wešo. Re be re ka thaba ge o ka fa tlhalošo ya diema tše gomme ge go kgonega wa di ngwala gape le ka Seisemane ka ge Pukuntšu ye e le ya polelopedi (bilingual) Ke tšeo magagešo ge eba go na le yo a nago le tshedimošo ka se a ka tšwetša taba ye pele. Šogang thari ngwana o belegwe magagešo!
 • O amogetšwe wešo, re tloga re thabile kudu ge o iphile sebaka sa go ingwadiša ka mo go Pukuntšu ye Phelago ya Sesotho sa Leboa. Ke nnete re filwe monyetla wa go aga le go godiša leleme le la segagaborena. Šatee wee!!!