Ditlhaloso

  • Batho bešo,ke kwa ke thakgetše kudu go khumana lefelo la go swana le le. Ke kgale ke belaela ka polelo ye ya gešo,ke holofela ge ke tla ithuta ka go naba mo websaeteng e. Go tloga go makatša gore motho o kgona go bolela seisemane kaone go feta Sep…