Ditlhaloso

  • Nna ke rata diema tse. * Sikisa dira le melapo mphago wa dira ke meets. * Maswi manyane abo mmutla a kgotsofatsa mmutlanyana(kgabutlana). * Kgaka ga e fofa ke ye ntsho mebala re e bona ga e hwile. * Ekwa legare ngwana ngaka, papago o hwile ele mots…
  • Sekalankoko bare: Mmolai wa phalana ya selemo ore go bolaya phalana e tee are phalana ga di hlokwe. Hlaloso: O sere gobane wena o humane selo(mosomo) bonolo ware kgane le go batho ka moka go bjalo; mmatla seromo o palega manga.