Diema tša Sesotho sa Leboa

2»

Ditlhaloso

 • Ke a leboga wešo ge o bontšha kgahlego mo go pukuntšu ye ya rena. Re ka thaba kudu ge o ka fa tlhalošo ya seema gape wa be wa ngwala sa go swana le sona ka Seisemane. Re aga pukuntšu ya polelopedi. Šatee wee!

 • Re a leboga bana bešu
 • Madume wešo! Le wena o ka iteka ka go tsenya seema sa gago sa mmamoratwa gona fa wa be wa ngwala le sa go sepelelana le sona sa Seisemane ka ge Punkuntšu ye ya Sesotho sa Leboa e le ya polelopedi

 • A tema e sa kgathiwa mo letlakaleng le?

 • Madume wešo! Tia di lle gore re kgone go go thuša. Re sa kgatlampana re emetše ba go swana le wena. Ke eng seo o ratago go se tseba?

 • Ke rata go ka tseba ka mafelo ao nka hwetšago dipuku tša Sesotho sa lebowa ka ge le boimanyana go ka di humana.

 • Matšatši a go boimanyana go di hwetša ka ge mabenkele a dipuku a tswalelwa ka bontši, efela nna gantši ke diriša a go swana le boVia Africa goba van Schaik bookstore.

 • Thobela,
  Polelo ya ka e ka seema se sa nku. Ke ganana le tlhalošo eo e tumilego kudu e rego monna o fihla maikutlo a gagwe. Ke re jwale ke lebeletše yona nku gore e phela bjang, yona ke phoofolo ya go phela mohlapeng, e seng ee nnoši. Bjalo, ge re bowa re lebelela seema se, re se bapiša le yona nku, re bona se rebotša se sengwe seo bagolo ba be ba reruta sona.

  Tlhalošo e botse ke gore, monna bjale ka nku eo e phelago le mohlape, o phela le banna ba bangwe (kgorong). Ge a hlakana le mathata, o tla llela teng (kgorong le banna ba bangwe). Nka leka go e beya ka tsela e: monna o llela senneng/banneng.

  Ke senya ke re bjale.

 • ngwadilwe July 2019

  Thobela wešo! Ke leboga thekgo ya gago kudu. Taba ye ke pharela efela e nyaka setšhaba sa dikgopolo tša lephefo. Ka lehlakoreng le lengwe, ke tshepa gore go be go lebeletšwe nako ya ge nku e hlabja. Ka setšo, ge nku e bolawa e swanetše go meletša gomme ya se hlabe mokgoši le gatee go swana le pudi. Gothwe ge e ka lla ke bošola. Ka fao, ge monna a ekwa bohloko, o swanelwa ke go no fogohletša seropeng a se lle. Ga e ke e senya e sa agela! Ke tšeo magagešo!

 • Tho el magagexo,ke kgopela hlaloso ya seema sa tshukudu

Tsena goba Ngwadiša gore o hlalose.