Pharologano diemeng

Naa go na le pharologano diemeng tse pedi tse:

(1. Tlogatloga e tloga kgale........
(2. Lepotlapotla le ja pudi..........

Ditlhaloso

  • Re a go tamiša wešo! Go bonala e ke morero wa tšona ke o tee. O swanelwa ke go thoma go itokišetša bokamoso o sa le ngwana gobane ge o ka thoma mola o gotše di ka go šita. goba phakišetša go thoma modiro gobane ge o ka se potlake o ka tla wa go šita goba dipoelo tša se kgahliše. Ke tšeo magagešo le di bona bjang?

Tsena goba Ngwadiša gore o hlalose.