The way you access our dictionary content is changing.

As part of the evolution of the Oxford Global Languages (OGL) programme, we are now focussing on making our data available for digital applications, which enables a greater reach in delivering and embedding our language data in the daily lives of people and providing more immediate access and better representation for them and their language.

Because of this, we have made the decision to close our dictionary websites.
Our Oxford Northern Sotho living dictionary site closed on 31st March 2020, and this forum closed with it.

We would like to warmly thank everyone for your participation and support throughout these years – we hope that this forum, and the dictionary site, have been useful
You were instrumental in making the Oxford Global Languages initiative a success!

Find out more about what the future holds for OGL:
https://languages.oup.com/oxford-global-languages/

Sepedi Le SeSotho

Nna ke tseba Polelo ya geshu ele Sepedi e sego Northern Sotho. Retimetsa bana barena kagore batlo gola ba tseba polelo ya gabo bona ele Northern Sotho. Ke Kgopela gore lentshu le Northern Sotho le fetoshwe e be Sepedi oxford living Dictionary. SeSotho le Sepedi gadi swane. Ebile gago polelo yeo barego ke Northern Sotho. Ga eba lethulana lenna ke kgopela le hlalose goreng Sepedi sefetotshwe goba Northern Sotho.

Ditlhaloso

 • O amogetšwe le wena mo Lekgotleng le la rena la Sesotho sa Leboa la Pukuntšu ye Phelago ya Oxford. Ntumelele ke retolle kgopolo ya gago gannyane. Pukuntšu ye Phelago maikemišetšo a yona ke go kgoboketša mareo go tšwa go mebolelo ka moka ya Basotho bao ba lego ka Leboa la naga ya gešo. Mo ga se re šetše polelo ya go ngwala ya semmušo fela, re nyaka go rekhota mareo ka moka go tšwa go bohle re sa kgethe gore mmolelo woo o dumeletšwe semmušo goba aowa. Rena bathobaso re na le bothata bja gore setšo sa rena ga se se rekhotwe, ka fao, ge re sa hlokomele dilo tše dintši di tla hwelela ge re sa di babalele. Ke ka fao ba Maleme a Lefase ka Kakaretšo a Oxford, ba bonego go le bohlokwa go dira maitekelo a mohuta woo, gore setšhaba ka bo sona se rekhote mareo ao. A re feng ba bangwe bao mebolelo ya bona e sa emelwago gabotse sebaka sa go fetišetša bohwa bjo go meloko ye sa tlago. Le wena o ka tšea karolo ka go tsenya mareo ao re a hlokago ka Pukuntšung ye Phelago, wa tlogelela ditlogolwana tša gago bohwa. Ge o ka lebelela ka dipukuntšung tše dingwe, mohl. Lereo le 'Frog' ge le fetolelwa ke 'Segwagwa' feela. Efela Balobedu ba ka se bitša 'Khetlola', gomme lereo leo ga se le tsenywe ka ge e se polelo ye e dumeletšwego ya semmušo. Ke ka yona tsela yeo ke rego, naa ga re phaele ba bangwe thoko? Ga e ke e senya e sa agela. Sebaka se ke se tlogelela ba bangwe go tšweletša maikutlo a bona ka taba ye.

 • Lenna e re ke lahlele la ka la bošuana.

  Polelo ya Segagešu nna ke tseba e le Sesotho sa Lebowa ka gore e akaretša Dimmotwane tšeo di bolelwago ke badudu ba naga ya Leboa la Afrika Borwa, ge o ka kopana le batho bao setlogo sa bona e lego Bapedi o tlwa ge o bole ba fele ba re Sepedi sa gago ga se sona, eupša ge re re polelo ke Sesotho sa Lebowa ga go motho yo a ka bealelago ka mokgwa wa polelo ya motho mang kapa mang.

  Sepedi re tseba e le Semmotwana sa polelo Ya Marota bao eleng Bapedi ba setlogong sa Bona.
  Ke senya ke rialo

 • Ke a go amogela le wena Makono Lekgotleng la rena la Sesotho sa Leboa la Pukuntšu ye Phelago ya Oxford. Re re e tswaletše mohlapeng magagešo, a re šogeng thari magagešo ngwana o belegwe.

 • 1.moroto wa tshiwana o elela le leoto
  2.sako LA hloka thobela ke mojano
 • Ka ngwakong, o amogetšwe wešo. Re be re ka thaba ge o ka fa tlhalošo ya diema tše gomme ge go kgonega wa di ngwala gape le ka Seisemane ka ge Pukuntšu ye e le ya polelopedi (bilingual) Ke tšeo magagešo ge eba go na le yo a nago le tshedimošo ka se a ka tšwetša taba ye pele. Šogang thari ngwana o belegwe magagešo!

Tsena goba Ngwadiša gore o hlalose.