Ditšhišinyo - kgatelopele ka Sesotho sa Leboa

ngwadilwe November 2017 go Kakaretšo

Ngwanabo rena Matlakala,

O dira mošomo o mobotse.

Ke nnete gore mekgwa le polelo ya gaborena e mo kotsing ya go timelela. Nna ke šišinya gore, godimo ga go babalela mantšu a Sesotho sa Leboa ka kakaretšo, ga re bopeng dithuto bjalo ka “dipalo” (math), “Mediro ya hlago” (physical science), “Bo-Phedi” (biology), ”Bo-Ipopi”(Chemistry), “Bo-Agi” (Engineering), “Temo” (Agriculture), bjalo-bjalo, ka Sesotho sa Leboa.
Ka mahlatse, ke kgonne go fihlela bongaka (PhD) bja “Tšeo di ipopago” (Chemistry). Ke kgona go bona gore tsebo e tlišwa ke eng mo setšhabeng. E tlišwa ke go amogela re le setšhaba (e sego motho o tee), gomme ra khuparela seo re se amogetšego e le lehumo (la setšhaba) gore bana ba rena ba se ke ba thoma fase. Ke na le tshepo yeo e tiilego gore maloko a setšhaba sa gešu sa Leboa a na le tsebo yeo re e hlokago gore re hlame dithuto tše ka leleme la gešu la Sesotho sa Leboa. E sego fela go ruta bana ba banyane, eupša batho ka moka, le dithuto tša godimo tša dinyakišišo (research). Ga re ruteng mešomo ya diatla e bjalo ka "Bobetli" (Capentry), "Boapei"(Culinery), "Boroki" (Fashion design), le tše dingwe. Ka go dira bjalo, re tla thiba ntho e se dutle madi, re kgone go alafa kgobadi.

Ditlhaloso

 • Ke tšwa go nyakišiša ka ga mathomo a "Mathematics" mo inthaneteng, le bašoming-mommgo le nna ba lefapha la dipalo. Bjale ke šišinya mantšu a a latelago (ao a lego ka mašakaneng):

  1. Mathematics (Bo-Ithuti) = Tšhomišo ya kgopolo; Learning. Originated from the Greek word "manthenein"
  2. Arithmetic (Dipalo) = Go bala bontšhi; Counting. From the Greek word "Arithmos"
  3. Algebra (Kgomantšho) = Go kgomantšha goba go tsošološa; Reunite or restore. From the Arabic word "Al-jabr"
  4. Trigonometry (Thetološo) = kamano ya mahlakore le dikhona ge dilo di retologa. From the Latin word "trigonometria"
  5. Geometry (Bo-Meti) = Go tšea bogolo “bja lefase”. From the Greek word "ge-metria"
  6. Calculus (Bo-Badi) = Phetana ya go bala; small counting bead. From the Latin word "calculus"
  7. Calculator (Sebadi) = Sešomišwa seo se balago / calculating tool. From the word "abaq" in Semitic languages. It is also commonly known as “abacus”.
  8. Statistics (Dipalopalo) = hlahlobo ya "palo le palo" tše dintši; large quantity of counts or measured data. From the German word "statistisch"

  Go iteka ga se go wela!

 • Diphošollo:
  Algebra (Tsošološo) = go kgomantša le go tsošološa dipalo; reconstructing sums and products
  Calculus (sekgetlwana) = Bo-Badi ka dikgetlo; caculating with pieces and segments.
  Differentiation (goKgetlola) = go kgetlola-kgetlola palo e kgolo
  Integration (goKgomantšha) = go kgomantša dikgetlo tša palo e kgolo

  A re yeng, re tla bona ge koša e ka fihla gabomonna!

 • Ke rata go lebiša ditebogo go wena le go go rweša diala ka tlhompho yeo o re laeditšego yona RaLesego ka go re etela mo lekgotleng la dipoledišano. Taba yeo o e tšweleditšego fa e bose bjalo ka todi ya nose efela e nyaka gore re e abalane le setšhaba sa gešo. Ka kgopelo hle, tsenya mantšu ao ka go pukuntšu ya rena gore a kgone go latela tshepedišo ka moka ya gore lereo le amogelwe setšhabeng. Ke phoša ke realo!

Tsena goba Ngwadiša gore o hlalose.