The way you access our dictionary content is changing.

As part of the evolution of the Oxford Global Languages (OGL) programme, we are now focussing on making our data available for digital applications, which enables a greater reach in delivering and embedding our language data in the daily lives of people and providing more immediate access and better representation for them and their language.

Because of this, we have made the decision to close our dictionary websites.
Our Oxford Northern Sotho living dictionary site closed on 31st March 2020, and this forum closed with it.

We would like to warmly thank everyone for your participation and support throughout these years – we hope that this forum, and the dictionary site, have been useful
You were instrumental in making the Oxford Global Languages initiative a success!

Find out more about what the future holds for OGL:
https://languages.oup.com/oxford-global-languages/

Diema tša Sesotho sa Leboa

Ke seema sefe goba mmolelwana wa Sesotho sa Leboa woo e lego mmamoratwa?
Naa go na le sa go swana le sona ka Seisemane?

«1

Ditlhaloso

 • Nama kgapeletšwa e phuma pitša
  Too many cooks spoil the broth
 • Wrong text
 • Ke a leboga wešo. Magagešo, a re ruteng bana ditaola re se ye natšo badimong.

 • "Pinyana ge are ping e kwele ka ping e kgolo",mmolelo o ora tšeo bana ba di dirago ba di bone bagolong ba bona
 • Ke a leboga wešo. Naa o ka kgona go re nyakela sa go bapela le sona ka seisemaneng goba wa se tsenya lefokong la seisemane ka ge pukuntšu ye e le ya polelopedi. Mogongwe maloko a setšhaba a ka re thuša go tšwetša seo pele!

 • Ke tsomana le seema sa sepedi se rego mmolai wa phala ya selemo.

 • Pharela ke yeo setšhaba sa gešo efela re re, ga e ke e tswalela mohlapeng. Thušang ka go re nyakiša seema seo. Ke gona ge re godiša le go katološa leleme la rena Re leboga botšeakarolo bja gago Sekalankoko.

 • ke kgopela seema sa Nku
 • Monna ke nku o llela teng. Tlhalošo ke gore le ge monna a ekwa bohloko ga a swanela go laetša maikutlo a gagwe phatlalatša. Ke senya ke realo magagešo, a re šogeng thari mogongwe yo mongwe o na le seo a se tsebago ka 'nku'.

 • Se bone tša bo pudi kgakala gobane tša bo nku di pipilwe ka mesela.
 • Re a leboga wešo! Hle re fe tlhalošo ya sona gape ge eba go na le sa go swana le sona ka lelemeng la Seisemane re fe sona. Re aga polelo ye ya segagešo le pukuntšu ye phelago ya Sesotho sa Leboa ya polelopedi.

 • Affidavit ka Sesotho Sa Lebowa ke eng?
 • Affidavit ka Sesotho Sa Lebowa ke Kenelwa goba lengwalokenelwa. Ke tšeo magegešo lena le reng?

 • Sekalankoko bare: Mmolai wa phalana ya selemo ore go bolaya phalana e tee are phalana ga di hlokwe.

  Hlaloso: O sere gobane wena o humane selo(mosomo) bonolo ware kgane le go batho ka moka go bjalo; mmatla seromo o palega manga.

 • Nna ke rata diema tse.

  1. Sikisa dira le melapo mphago wa dira ke meets.
  2. Maswi manyane abo mmutla a kgotsofatsa mmutlanyana(kgabutlana).
  3. Kgaka ga e fofa ke ye ntsho mebala re e bona ga e hwile.
  4. Ekwa legare ngwana ngaka, papago o hwile ele motsabudi wa batho.
  5. Letshaba mokgalo le tshabela go mosehla, more wo o senago meetlwa.
 • Re a leboga Molahlegi. Re ka thaba ge o ka tsenya ditlhalošo tša diema tše ka gore Pukuntšu ye Phelago ya Sesotho sa Leboa ke ya polelopedi, ka fao re kgopela gore ge eba go na le tša go swana le tšona ka go Seisemane o re thuše ka tšona. O tloga o šomile wešo!!!

 • Nyatsa molala e hwetse molaleng
  Please give English translation
 • Madume wešo. Ka nnete e tswaletše mohlapeng e gana ge bašemane ba tšea mohlana. Ke tšeo magagešo ga go sethokgwa seo se sa tšwego phuthi!!

 • Mmapelo o ja serati, senyakelwa ga a se nyake.
  Tlhalošo: Motho o dire se yena a se nyakago/ratago, ga a rate go botšwa gore a dire eng
 • Re a leboga wešo ka kabelo ye o e dirilego mo lekgotleng la rena la dipoledišano. O se lahle hle, o no fela o lahlela tše dingwe go godiša polelo ye ya Sesotho sa Leboa. Mo go kgonegago, o re fe sa go swana le sona ka Seisemane ka ge pukuntšu ye e le ya polelopedi

 • ngwadilwe January 2018
  Phala tša mona marula di a tloga.

  Motho ge a ile a hwetša seo a se nyakago a re go se hwetša, ga a dikadike.
 • Re leboga go menagane wešo! Ka nnete re kgona go bona ka lena gore ge e duma go ra gore e a tloga. Re ka thaba kudu ge o ka lahlela le sa go swana le sona ka Seisemane ge eba se gona.

 • Tlogatloga e tloga kgale modixa wa kgomo txwa le txona xakeng.
  Tlhaloxo??

 • Ke go leboga kudu ka botšeakarolo bja gago mo go pukuntšu ye. Tlhalošo ya go lebana thwii le seema se ke ye: Mang le mang o swanelwa ke go ithuta dilo e sa le o monnyane, gobane gantši ge o ka di thoma o godile di fetša di go paelela goba di go tlaba. Mogongwe magagešo, le ka iša taba ye pele ka go re fa sa go swana le sona sa Seisemane.

 • ngwadilwe March 2018
  Phiri e taga mohlabeng wabo yona.

  Motho o ncha mokgwa/bo-yena gabo
 • Ke ikgantšha ka wena wešo! A re tšweleng pele go aga setšhaba sa gešo. Ge eba go na le sa Seisemane sa go swana le sona hle re ngwalele sona ka ge pukuntšu ye ya Sesotho sa Leboa e le ya polelopedi. Šatee wee!

 • Se sengwe sa diema tšeo di tsebalegago kudu ke se se rego-:
  Nkwe ga e lahle mabala a yona.

  Seema se le ka lelemeng la seisemane le ga e šita maleme a mangwe, se a hwetšagala.
  A leopard does not change its spots.

 • Re ikgantšha ka batho ba go swana le wena Sebabola. Re tloga re leboga thekgo ya gago le phegelelo ya go godiša polelo ye ya rena ya Sesotho sa Leboa ka mokgwa wa ditšithale. Šatee wee!!

 • Kodumela moepathutse ga go lehumo le letswang kgauswi

Tsena goba Ngwadiša gore o hlalose.