Kliniki ya phetolelo

ngwadilwe February 2016 go Diphetolelo

Ke lentšu lefe le o nyakago le ka tsenywa ka pukuntšung?
Re romele tšhišinyo ya gago gomme rena re tla botšiša setšhaba!

Ditlhaloso

  • Letsikangope
  • Ke dumelelana le wena ka ge lentšu le le tla nyamelela ka gore batho ba bantši ba diriša leadingwa le 'lefasetere' le ge e le gore re na le lentšu le ka polelong ya rena. Ke šišinya gore bangwadi ba dipuku tša leleme le, e be bona ba tlwaetšago babadi lereo le. Ke tšeo bagagešo, ga e tswalele mohlapeng!Lena le reng?

  • Naa ke leitiri lefe la maleba "itira" le "kitira"
  • Re a go amogela wešo. Hlogwana ya leitiri ke 'i-', ka fao mo go dirišwa dihlogwana/meselana ya madiri go katološa madiri ao (verbal extensions). Fa re na le lediri e lego 'dira' gomme ra le hlomesetša ka hlogwana ya 'i-', > i + dira = idira > itira. Se sengwe ke gore ge hlogwana ya 'i-' e latelwa ke modumo wa boleta, re swanelwa ke go thatafatša modumo wa go e latela, k.g.r. d > t. Ke tšeo magagešo, ga e ke e tswalela mohlapeng!

  • Gweba
Tsena goba Ngwadiša gore o hlalose.