The way you access our dictionary content is changing.

As part of the evolution of the Oxford Global Languages (OGL) programme, we are now focussing on making our data available for digital applications, which enables a greater reach in delivering and embedding our language data in the daily lives of people and providing more immediate access and better representation for them and their language.

Because of this, we have made the decision to close our dictionary websites.
Our Oxford Northern Sotho living dictionary site closed on 31st March 2020, and this forum closed with it.

We would like to warmly thank everyone for your participation and support throughout these years – we hope that this forum, and the dictionary site, have been useful
You were instrumental in making the Oxford Global Languages initiative a success!

Find out more about what the future holds for OGL:
https://languages.oup.com/oxford-global-languages/

O amogetšwe Pukuntšung ye Phelago ya Sesotho sa Leboa!

ngwadilwe February 2016 go Kakaretšo

Lekgotla le ke la gago gore o tle o ahlahle ka dihlogotaba tša polelo, o botšiše dipotšišo le go ‘kopana ka ithanete’ le maloko a mangwe. Thoma gona bjale ka go re tsebiša gore o mang, le se o se letetšego go tšwa go Pukuntšu ye Phelago.

Ditlhaloso

 • ngwadilwe March 2016

  Ke nna Matlakala Kganyago, Molaodi wa Leleme la Sesotho sa Leboa wa
  Pukuntšu ye Phelago ya go tšwa Oxford. Ke sa bušeletša ke re, bohle le amogetšwe. Ka Sesotho sa Leboa re re: Šago la moeng le bewa ke monggae. Ka fao, a re dirišeng monyetla wo go aga le go godiša polelo ye ntle le go phaela ba bangwe ka thoko. Etla ka mmolelo wa segageno gore o tle o rekhotwe gore o se hwelele. Iiiiuuu! Yo a sa rego šatee!! o a duma, o duma dilo tša batho!!!!! A re hlakeleleng ngwetši ya malapa ke yeo! Iiiiuuuu!!!!

 • Ke a leboga ge le thomile lekgotla le ka gore re tla ithuta tše dintši go lona
 • Tameng ka mafateng a ma telele. Nna ke Jimmy Moshidi, mongwadi wa di padi, di filimi le kgatisho baka tja Sepedi. Nkamogeleng ka kgorong hle
 • O amogetšwe wešo. Re kwa re hlomphegile go kopana-ka-e le batho ba go swana le wena. Hle re thušeng go aga le go godiša leleme le la segagešo gore le se hwelele. Tia di lle ka seemanyana fao re kgone go letša mekgokolwane.

 • Le kae? Le nna ke rata go tlaleletjsa ka lentsju Pukuntsung ye e phelago ya Sesotho sa Leboa. Lentsju ke Password. Re ka re ke lentsjupheto.

 • Ga ke ganane le seo, efela re na le maano (strategies) a mmalwa ao re a šomišago ge re fetolela mantšu kudu ao re a hlokago polelong ya rena. Go aga le go katološa polelo ya rena re ka:
  -adima (borrowings)
  -diriša lereo ka mo le lego (transliteration)

  • fetolela ka go hlaloša (paraphrase)
  • fetolela go ya ka modumo (onomatopia)
  • fetolela go ya ka tirišo) (neologism) bj.bj.
   Ke dirišitše goba ke kgethile 'phasewete ' ke kgopela ka Seisemaneng ka ge re se na lereo leo, sa bobedi leadingwa le swanetše go latela melao ya popegopolelo (morphological structure) ya Sesotho sa Leboa. Ke latetše melao yeo ka moka go ka fihla go sephetho sa ka. Ke tšeo magagešo, ga eke e tswalela mohlapeng. Setšhaba se ka ahlaahla ka bothata bjo go ya pele. O ka re hlalošetša gore ge o kgetha 'lentšuphetho' o hlohleditšwe ke eng? Ga eke e senya e se ya agela!
 • Potsiso?Naa re ngwala bjang dikapi g odimo ga s?
 • Ge o na le sellathekeng sa go 'hlalefa', o kgotla tlhaka ya 's' gomme wa e gatelela motsotswana feela. Yona e tla go laetša mehuta ya bo 's' gomme wena wa hlaola ya rena ya go rwala. Go bonolo kudu! Ipshine ka go ngwala Sesotho sa Leboa.

 • Le nna ke dumelelana le kayshom. Nna ke be nka diriša lentšuphetišo bakeng sa password, lebaka e le gore le thuša le go hlalosetša motho yo a sa tsebego gore password ke eng.

 • Ke tšeo magagešo, ge setšhaba se dumela gore re amogele lentšu le ‘lentšuphetišo’ sebakeng sa ‘phasewete’ gona le tla fetišwa gomme ra le amogela. Lena le reng?

 • Bešo, le nna ke bona go ka ba kaone ge re ka se hlwe re šomiša lentšu le "phasewete". Ke kwana le Hunadi ka "lentšuphetišo".

 • O amogetšwe wešo. Re tloga re leboga go tšea karolo ga gago mo maitekelong a go aga le go godiša Pukuntšu ye Phealgo ya Oxford ya Sesotho sa Leboa. Re hloka mareo a go amana le diphetogo tša lefase la sebjalebjale. Re tsomana le batho ba menagano ya maphefo ya go swana le yeo. Ka kgopelo tsenyang lentšu leo ka pukuntšung gore le kgone go latela tshepedišo ya go amogelwa ga lentšu ke setšhaba. Šatee-wee! Re tšwela pele!

 • Ke itia leopo la kgoro kere moshate. Nkamogeleng bana beso. Kekwa bose bja mamapo adi nose ruri ruri kea lebotsa. Are ithuteng lego bea polelo ye ya sepedi pepeneneng re ruteng 'shaba le la Thulare. Thobela
 • 'Gwafa la tshwene ale tlale...thobela
 • O amogetšwe wešo, re tloga re thabile kudu ge o iphile sebaka sa go ingwadiša ka mo go Pukuntšu ye Phelago ya Sesotho sa Leboa. Ke nnete re filwe monyetla wa go aga le go godiša leleme le la segagaborena. Šatee wee!!!

 • Tshwene ge ere hoo e tshepile lewa
 • Re leboga kabelo ya gago wešo. Re be re ka thaba ge o ka tsenya tlhalošo ya seema se, gomme ge gp kgonega o re fe sa go swana le sona ka Seisemane.

 • Tshwene ge ere hoo e tshepile lewa
 • Re sa bušeletša re re: leboga kabelo ya gago wešo. Re be re ka thaba ge o ka tsenya tlhalošo ya seema se, gomme ge go kgonega o re fe sa go swana le sona ka Seisemane

 • Tameng! Yo ke Sebabola , morutwana wa tša thuto kua go la UNISA. ke a thoma go bona letlakala le mo "inthaneteng" ebile ke tloga ke bona le ka ntšwela mohola kudu ka ge ke ithutela go ba morutši wa leleme lona le la Sepedi. Ke tloga ke letetše go ithuta mo go feteletšeng go tšwa mo letlakaleng le go ahlaahla leleme le le bohle ba leng mo go lona.

 • O amogetšwe Sebabola! Re ka thaba kudu ge o ka tsenya mogoma temeng fa ka go leka go godiša polelo ya rena ya Sesotho sa Leboa ka mokgwa wa ditšithale. Se lebale gore mebolelwana ka moka e amogetšwe go thuša go babalela mantšu ao a ka timelelago ge re ka se hlokomele.

Tsena goba Ngwadiša gore o hlalose.