The way you access our dictionary content is changing.

As part of the evolution of the Oxford Global Languages (OGL) programme, we are now focussing on making our data available for digital applications, which enables a greater reach in delivering and embedding our language data in the daily lives of people and providing more immediate access and better representation for them and their language.

Because of this, we have made the decision to close our dictionary websites.
Our Oxford Northern Sotho living dictionary site closed on 31st March 2020, and this forum closed with it.

We would like to warmly thank everyone for your participation and support throughout these years – we hope that this forum, and the dictionary site, have been useful
You were instrumental in making the Oxford Global Languages initiative a success!

Find out more about what the future holds for OGL:
https://languages.oup.com/oxford-global-languages/

Morarolli wa mathata a popopolelo

Re romele dipotšišo tša gago tša popopolelo!

Ditlhaloso

 • Naa monna yo a nyetšego rakgadi waka ke swanela ke gore ke mmitše gore ke mang?
 • Ke a leboga ge mafelelong o kgonne go tsena mo lekgotleng le la rena la dipoledišano la Sesotho sa Leboa la Oxford. O amogetšwe mogešo. Tabataba ke gore, ka ge re kgona go bitša mosadi wa malome gore ke mogatša-malome, le monna wa rakgadi le yena re ka mmitša mogatša-rakgadi. Re diriša lereo le la 'mogatša' ka ge le sa hlaole go ya ka bong. Taba ke yeo magagešo, ga e ke e tswalela mohlapeng.

 • Gona le mmolelwana wo orego mogami wa kgomo ya lefiša oegama alebeletše lesoro, a naa okaehlatholla goya katsela ye oekwišišago mohlomongwe nna kenale hlaloso ye e fapanego.
 • Lentšu le doubt leragoreng ka sesotho sa leboa
 • Ke a go amogela lekgotleng la rena la dipoledišano. Karabo e kaba go belaela/go se be le nnete/go gononwa. Karabo gape e ka laolwa ke diteng, Ke tšeo magagešo, ga e ke e tswalela mohlapeng!

 • Go potšišo ya pele, sa mathomo ke gore ke tseba seema seo e le 'Kgomo ya lefiša re e gama re lebeletše tsela'. Tlhalošo ya sona ke gore ge motho a go adimile selo go ka se diriša, ga o ke o ipshina ka sona ka gobane o tseba gore mong wa sona a ka tla a se tšea ka nako efe goba efe. Efela o na le tlholego ya gore nkabe e le sa gago wa se amogiwe ke motho. Ke tšeo magagešo, thušang!

 • Ke rata go leboga bahlami ba ngwako wo kage mafelelong retlo ikhwetsa re isitse polelo ya rena kua ntlhoraneng. Mathomong rebe re nyatsegile moo re beng re gapeletsega go bolela maleme a ba bangwe empa bjalo ke tlalwa ke mabobo ka dithameng gobane ke bolela polelo yaka.
  SWARANG BJALO LE RE AGENG .
 • Ga re a kwatama naa! Re tloga re ikgantšha ka batho ba go swana le wena ba go ithaopa go babalela polelo ya rena gore ditlogolo le ditlogolwana tša rena di se tle tša lahlega. Ke tšeo magagešo, a re ageng le go katološa mareo ao re se nago le ona ka polelong ya rena gore le yona e kgone go gata ka mošito o tee le maleme ao e lego kgale a hlabolotšwe kudu go tša theknolotši.

 • Batho bešo,ke kwa ke thakgetše kudu go khumana lefelo la go swana le le. Ke kgale ke belaela ka polelo ye ya gešo,ke holofela ge ke tla ithuta ka go naba mo websaeteng e. Go tloga go makatša gore motho o kgona go bolela seisemane kaone go feta Sepedi ,gape go kweša bohloko gofeta gore bana ga ba tsebe polelo ye le ga tee. Ke a leboga.
 • O amogetšwe Morongwa mo lekgotleng la dipoledišano la Sesotho sa Leboa. Re tloga re leboga thekgo ya gago le mantšu a kgothatšo ka modiro wo re o dirago. Re ka thaba ge o ka re thuša go aga le go godiša polelo ye.

Tsena goba Ngwadiša gore o hlalose.