Diema tša Sesotho sa Leboa

Ke seema sefe goba mmolelwana wa Sesotho sa Leboa woo e lego mmamoratwa?
Naa go na le sa go swana le sona ka Seisemane?

Comments

 • edited March 2016

  Seema: Ngwana a phoša dira ga a bolawe.

  Tlhalošo: Motho le ge a dirile phošo, a re se mo galefeleng eupša re mo kgaleme ka lerato go mo laetša phošo ya gagwe.

  English: To err is human.

 • Nama kgapeletšwa e phuma pitša
  Too many cooks spoil the broth
 • Wrong text
 • Ke a leboga wešo. Magagešo, a re ruteng bana ditaola re se ye natšo badimong.

 • "Pinyana ge are ping e kwele ka ping e kgolo",mmolelo o ora tšeo bana ba di dirago ba di bone bagolong ba bona
 • Ke a leboga wešo. Naa o ka kgona go re nyakela sa go bapela le sona ka seisemaneng goba wa se tsenya lefokong la seisemane ka ge pukuntšu ye e le ya polelopedi. Mogongwe maloko a setšhaba a ka re thuša go tšwetša seo pele!

 • Ke tsomana le seema sa sepedi se rego mmolai wa phala ya selemo.

 • Pharela ke yeo setšhaba sa gešo efela re re, ga e ke e tswalela mohlapeng. Thušang ka go re nyakiša seema seo. Ke gona ge re godiša le go katološa leleme la rena Re leboga botšeakarolo bja gago Sekalankoko.

 • ke kgopela seema sa Nku
 • Monna ke nku o llela teng. Tlhalošo ke gore le ge monna a ekwa bohloko ga a swanela go laetša maikutlo a gagwe phatlalatša. Ke senya ke realo magagešo, a re šogeng thari mogongwe yo mongwe o na le seo a se tsebago ka 'nku'.

 • Se bone tša bo pudi kgakala gobane tša bo nku di pipilwe ka mesela.
 • Re a leboga wešo! Hle re fe tlhalošo ya sona gape ge eba go na le sa go swana le sona ka lelemeng la Seisemane re fe sona. Re aga polelo ye ya segagešo le pukuntšu ye phelago ya Sesotho sa Leboa ya polelopedi.

 • Affidavit ka Sesotho Sa Lebowa ke eng?
 • Affidavit ka Sesotho Sa Lebowa ke Kenelwa goba lengwalokenelwa. Ke tšeo magegešo lena le reng?

 • Sekalankoko bare: Mmolai wa phalana ya selemo ore go bolaya phalana e tee are phalana ga di hlokwe.

  Hlaloso: O sere gobane wena o humane selo(mosomo) bonolo ware kgane le go batho ka moka go bjalo; mmatla seromo o palega manga.

 • Nna ke rata diema tse.

  1. Sikisa dira le melapo mphago wa dira ke meets.
  2. Maswi manyane abo mmutla a kgotsofatsa mmutlanyana(kgabutlana).
  3. Kgaka ga e fofa ke ye ntsho mebala re e bona ga e hwile.
  4. Ekwa legare ngwana ngaka, papago o hwile ele motsabudi wa batho.
  5. Letshaba mokgalo le tshabela go mosehla, more wo o senago meetlwa.
 • Re a leboga Molahlegi. Re ka thaba ge o ka tsenya ditlhalošo tša diema tše ka gore Pukuntšu ye Phelago ya Sesotho sa Leboa ke ya polelopedi, ka fao re kgopela gore ge eba go na le tša go swana le tšona ka go Seisemane o re thuše ka tšona. O tloga o šomile wešo!!!

 • Nyatsa molala e hwetse molaleng
  Please give English translation
 • Madume wešo. Ka nnete e tswaletše mohlapeng e gana ge bašemane ba tšea mohlana. Ke tšeo magagešo ga go sethokgwa seo se sa tšwego phuthi!!

 • Mmapelo o ja serati, senyakelwa ga a se nyake.
  Tlhalošo: Motho o dire se yena a se nyakago/ratago, ga a rate go botšwa gore a dire eng
 • Re a leboga wešo ka kabelo ye o e dirilego mo lekgotleng la rena la dipoledišano. O se lahle hle, o no fela o lahlela tše dingwe go godiša polelo ye ya Sesotho sa Leboa. Mo go kgonegago, o re fe sa go swana le sona ka Seisemane ka ge pukuntšu ye e le ya polelopedi

Sign In or Register to comment.