Maina a Sepedi

Thobela ka mošate.

Ke dikgwedikgwedi ke dira dinyakišišo ka maina Sepedi a go swana le bo Madimetša bo Lesetša bjale bjale. Ke a kgopela hle gore le nthuše ka hlaloso ya maina a:

1. Madimetša
2. Lesetša
3. Matome
4. Matsobane
5. Malose
6. Malesela
7. Lesiba
8. Mosebjadi
9. Seemola
10. Mosima
11. Mokgadi
12. Hunadi
13. Pheladi
14. Mologadi
15. Pebetse

Le a mangwe a ke a lebetšego. Ke a kgopela hle le nthuše ka hlaloso ya maina a.

Ditlhaloso

  • Madume wešo! Tshwarelo go se go arabe ka potlako! Tša gago re kwele wešo! La ka la bušuana ke gore ke tseba hlalošo ya Mokgadi ka ge leina leo le fiwa mosetsana wa go latela bašemane ba mmalwa ka lapeng, gomme seo se hlaloša gore o kgalema thari ya masogana ka lapeng. Ke tšeo magagešo, ga e ke e tswalela mohlapeng!

Tsena goba Ngwadiša gore o hlalose.