The way you access our dictionary content is changing.

As part of the evolution of the Oxford Global Languages (OGL) programme, we are now focussing on making our data available for digital applications, which enables a greater reach in delivering and embedding our language data in the daily lives of people and providing more immediate access and better representation for them and their language.

Because of this, we have made the decision to close our dictionary websites.
Our Oxford Northern Sotho living dictionary site closed on 31st March 2020, and this forum closed with it.

We would like to warmly thank everyone for your participation and support throughout these years – we hope that this forum, and the dictionary site, have been useful
You were instrumental in making the Oxford Global Languages initiative a success!

Find out more about what the future holds for OGL:
https://languages.oup.com/oxford-global-languages/

TSHOMIšO YA POLELO

Go kwatama ke go lotšha bana ba kgoši Thulare, ke lemogile go re bontši bja batho re šaetša le go tlaiša tšhomišopolelo ka leleme la rena la Sepedi, bjale ke dira boipiletšo go re nyakang thušo , re gona go ka le thuša. Mošate!

Ditlhaloso

 • ngwadilwe December 2017

  Ngwanabo rena Matsho,

  Ke ema le wena. Go feta moo, mantšu a gago a mpha maatla ebile a mpontšha gore ka go thušana, diphišegelo tše dintši tša setšhaba sa gešu e ka ba nnete. Le ge polelo ya gešu e nabile, e mo kotsing ya go šalela morago ka gore tšhomišo ya yona e felela mephatong ya fase ya sekolo. Le dithuto tša tlase di fetogela sekgoweng. Ke a tseba, ebile ka moka re a dumela, gore ga se phošo go ithuta, go ruta, le go rutwa ka Sekgowa. Eupja bontši ba rena re fetša re kwešiša bokagodimo fela ba thuto yeo re rutwago. Ka lehlareng le lengwe, bontši ba batho ba dinaga tše dingwe (China, Japan, Germany, India, bjalo bjalo), bao ba rutilwego ka leleme la gabobona, ba na le kwešišo yeo nopetšego mo mafapheng a mantši go feta setšhaba sa gešu. Bjale ke re a re thušane go ahla-ahla dithuto, e tee ka e tee, ka leleme la gaborena. Re ka thoma ka mantšu ao a šomišwago go ithuta dipalo, goba thuto yeo o ratago gore rethome ka yona.

  Wa geno,
  RaLesego

 • Re leboga kudu bana ba thari e ntsho ge le laetša kgahlego go ageng ga leleme le. Re leka ka maatla go gogela setšhaba sa gešo mo go ageng ga pukuntšu ye, le ge e le gore ga e sepele ka la mmutla, tema yona re ikgathile. Le lena hle, le ka fela le lahlela a mabedi a mararo ka gare ga pukuntšu gore ge bana goba setšhaba se tsoma thušo go mantšu a mangwe, kudu a theknolotši ba a fihlelele le go hwetša. A re ageng pukuntšu yeo re tla ikgantšhago ka yona!

 • THATAFATŠO
  Thatafatšo ke ge medumo ye boleta e fetoga ya bothata ka mabaka a itšego. Ka go polelo ya Sesotho sa Leboa re hwetša gore ka dinako tše dingwe re swanelwa ke go bopa mohuta wa lentšu re diriša mohuta wo mongwe wa lentšu. Tiragalo ya mohuta ke ye nngwe ya ditsela tšeo di ka hlolago diphetogo tša medumo ye itšego. A re lebeleleng mehlala ye latelago:
  KHOLOMO YA A KHOLOMO YA B
  Ke bona bana ba raloka. Pono ya gagwe ke gore a atlege ka moso.
  Ke rata bana. Thato ya gago ga e phethege.
  O tla go fetola ge o mmotšiša. Ke hweditše phetolo maabane
  Ba ile ba mo sola ka ge a šaletše. Ke amogetše tsholo ya gagwe.

  Mantšu a ka kholomong ya A a itaetša e le madiri gomme a ka kholomong ya B ke maina. Ka fao, go bonala re hlamile maina ka madiri. Maina ao o a bonago fao a tšwa go legoro la 9(n-). Tabakgolo fa ke gore o ka ipotšiša gore goreng re re hlogo ya maina ao ke n- mola a sa thome ka hlogwana yeo. Lebaka ke gore go bile le phetogo ya medumo gomme ra feleletša re bile le dipoelo tšeo. A re loteng tlhago ya ona ka tsela ye latelago:
  n + bona = nbono (gantši n- ga eke e latelwa ke modumo wa boleta go swana le wa –b-, ka fao re swanelwa ke go thatafatša modumo wo) nbono > pono.

  Bjale magagešo, ga e ke e ntšha boloko ka moka! A re tšweleng pele ka thutwana ye gomme le tlaleletše ka tsebo ya lena gore re age leleme leo le tiilego la Sesotho sa Leboa. A re tlogeleleng ditlogolwana bohwa bjo re se ye le bjona badimong!

 • Re le ba Taxila Secondary School re itumetse kudu go ba le ba ga Oxford ka lebaka la gore re tla kgona go botsisa mo re gakanegago ra kgona go thusa barutwana ba rena.Re thabela le gore gona le diema tsa sepedi.Re tla kgona go fela re bea mantsu go godisa tlotlontsu ka go oxford dictionary.Re leboga go menagane.

Tsena goba Ngwadiša gore o hlalose.