Ke eng seo o nyakago go se botšiša setšhaba sa geno?

ngwadilwe July 2017 go Kakaretšo

O rata popopolelo, maleme, goba thutapolelo? Goba mogongwe tšona ka moka. Re tsebiše seo o nyakago go boledišana le setšhaba sa geno ka sona.

Ditlhaloso

 • A go na le se sengwe se o ratago go se tseba ka ga polelo ya rena ya Sesotho sa Leboa? A go na le se se go gakantšhago gomme o nyaka tharollo ya sona? A go na le se sengwe seo o ratago go abelana le setšhaba sa rena sa Basotho ba Leboa? Gona o lefelong la maleba, re botšiše goba o re tsebiše fa.

 • A ke dumedišeng gape. Bonnyaneng bjaka e be ke bala dipuku tša dikanegelokopana tše bjalo ka bo Mpudule, Mahlontebe, Taukobong le tše dingwe tše bose tša leleme lona le la sesotho sa lebowa. Sa go makatša ke gore lehono ga ke na le puku le ge e ka ba e tee ya sesotho sa leboa. Ke kgopela go tseba tše dingwe tša maina a dipuku tša dikanegelokopana tša sesotho sa leboa tša sebjalebjale tšeo nka di balago ka iphsina ka tšona.

 • Tameng wešo! Ke tla leka ka mo ke kgonago go go nyakela maina a tšona le tšeo ke nago le tšona. Magagešo hle thušang go ka re fa maina a dipuku tšeo hle kudu tša selehono.

 • Ke boile gape go wena wešo. Dipuku tše mmalwa tše ke kgonnego go di hwetša efela le tšona ka kgale ke:
  Magang ka H.Z. Motuku (Dikanegelokopana)
  Bophelo Lešokeng ka C.B. Rutley ya fetolelwa go Northern Sotho ke M.D.P Modiba (Dikanegelokopana)
  Mmantšhaotlogelo ka S.N. Nkadimeng (Dikanegelokopana)

  Ke tla leka go go nyakela tša sebjalebjale hle!

Tsena goba Ngwadiša gore o hlalose.