Popopolelo, kwagatšo le tirišo ya polelo

Naa o na le potšišo ka ga popopolelo e itšego, efe goba efe, kwagatšo le tirišo ya polelo? Mo ke lefelo la tšona.

Discussion List